Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncrushable
uncrushable
[,ʌn'krʌ∫əbl]
tính từ
không thể vò nhàu được (quần áo)
không thể nghiến nát, không thể đè nát


/'ʌn'krʌʃəbl/

tính từ
không thể vò nhàu được (quần áo)

Related search result for "uncrushable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.