Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconstitutional
unconstitutional
[,ʌn,kɔnsti'tju:∫ənl]
tính từ
không phù hợp với hiến pháp, trái hiến pháp, trái pháp luật; ngược với hiến


/'ʌn,kɔnsti'tju:ʃənl/

tính từ
trái hiến pháp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.