Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconformableness
unconformableness
[,ʌnkən'fɔ:məblnis]
danh từ
tính không thích hợp với nhau, tính xung khắc nhau
tính ương bướng


/'ʌnkən'fɔ:məblnis/

danh từ
tính không thích hợp với nhau, tính xung khắc nhau
tính ương bướng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.