Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncaught
uncaught
[ʌn'kæt∫]
tính từ
không bị bắt; chưa bị bắt


/'ʌnkeit/

tính từ
không bị bắt; chưa bị bắt

Related search result for "uncaught"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.