Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbutton
unbutton
[,ʌn'bʌtn]
ngoại động từ
mở khuy (áo...)
làm cho thoải mái


/'ʌn'bʌtn/

ngoại động từ
mở khuy (áo...)

Related search result for "unbutton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.