Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unapprehensive
unapprehensive
[,ʌnæpri'hensiv]
tính từ
không e sợ, không sợ
to be unapprehensive of danger
không sợ nguy hiểm
không thông minh, đần độn
unapprehensive mind
trí óc đần độn


/'ʌnæpri'hensiv/

tính từ
không e sợ, không sợ
to be unapprehensive of danger không sợ nguy hiểm
không thông minh, đần độn
unapprehensive mind trí óc đần độn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.