Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
u.p.


/'iu:pi:/

phó từ
hết hoàn toàn xong ((cũng) up)
    it's all u.p. đã hoàn toàn xong cả rồi

Related search result for "u.p."
  • Words pronounced/spelled similarly to "u.p."
    u.p. up

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.