Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tup
tup
[tʌp]
danh từ
(động vật học) cừu đực chưa thiến; cừu đực
(kỹ thuật) mặt nện (của búa hơi)
ngoại động từ
phủ, nhảy (cái) (cừu)


/tʌp/

danh từ
(động vật học) cừu đực
(kỹ thuật) mặt nện (của búa hơi)

ngoại động từ
phủ, nhảy (cái) (cừu)

Related search result for "tup"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.