Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transversal
transversal
[trænz'və:səl]
tính từ
(như) transverse
a transversal bar
thanh ngang
danh từ
đường ngang; đường hoànhđường hoành // ngang

/trænz'və:səl/

tính từ
ngang ((cũng) transverse)
a transversal bar thanh ngang

danh từ
đường ngang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transversal"
  • Words contain "transversal" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    then quá giang

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.