Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transportability
transportability
[træns,pɔ:tə'biləti]
danh từ
tính chất có thể chuyên chở được
tính chất có thể bị kết tội đi đày, tính chất có thể đưa đến tội đi đày


/træns,pɔ:tə'biliti/

danh từ
tính chất có thể chuyên chở được
tính chất có thể bị kết tội đi đày, tính chất có thể đưa đến tội đi đày


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.