Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trail-rope
trail-rope
['treil'roup]
danh từ
dây kéo


/'treilroup/

danh từ
dây kéo

Related search result for "trail-rope"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.