Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
topgallant
topgallant
[tɔp'gælənt]
danh từ
(hàng hải) cột buồm ngọn; buồm ngọn
(nghĩa bóng) chóp, đỉnh
tính từ
(nghĩa bóng) cao, ở chóp, ở đỉnh


/tɔp'gælənt/

danh từ
(hàng hải) cột buồm ngọn; buồm ngọn
(nghĩa bóng) chóp, đỉnh

tính từ
(nghĩa bóng) cao, ở chóp, ở đỉnh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.