Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
top/tɔp/

danh từ

con cù, con quay

    the top sleeps; the top is asleep con cù quay tít

!old top

(thân mật) bạn tri kỷ, bạn nối khố

!to sleep like a top

ngủ say

danh từ

chóp, đỉnh, ngọn, đầu

    the top of a hill đỉnh đồi

    the top of the page đầu trang

    at the top of trên đỉnh

    from top to bottom từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới

    from top to toe từ đầu đến chân

    on top phía trên, trên

    on [the] top of trên, nằm trên

    he came out at the top of the list nó đứng đẩu bảng (kỳ thi...)

    on top of that thêm vào đó, phụ vào đó

mặt (bàn); mui (xe); vung (xoong)

đỉnh cao, mức cao

    the top of the ladder (nghĩa bóng) đỉnh cao của sự nghiệp

    to come to the top được hưởng vinh quang, đạt được danh vọng; thắng lợi

    at the top of one's speed chạy hết sức nhanh, ba chân bốn cẳng

    at the top of one's voice nói hết sức to

số cao nhất (đi ô tô)

    in (on) top gài số cao nhất

((thường) số nhiều) thân lá (của cây trồng lấy củ)

tính từ

ở ngọn, đứng đầu, trên hết

    the top branch cành ngọn

    the top boy học sinh đầu lớp

cao nhất, tối đa

    top speed tốc độ cao nhất

ngoại động từ

đặt ở trên, chụp lên

    mountains topped with clouds ngọn núi có mây phủ

    to top a class đứng đầu một lớp

bấm ngọn, cắt phần trên

    to top a plant bấm ngọn một cây

lên đến đỉnh; ở trên đỉnh

    to top a hill lên tới đỉnh một quả đồi; đứng trên đỉnh đồi

vượt, cao hơn

    to top someone by a head cao hơn ai một cái đầu

    that story tops all I have ever heard câu chuyện ấy hay hơn tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe

(thông tục) đo được, cao đến

    the tree tops three meters cây cao đến ba mét

!to top off

hoàn thành, làm xong

!to top up

làm cho đầy ấp

hoàn thành


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "top"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.