Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
title-deed
title-deed
['taitl'di:d]
danh từ
(pháp lý) chứng thư (tài liệu hợp pháp chứng minh quyền sở hữu của ai đối với tài sản)


/'taitl'di:d/

danh từ
(pháp lý) chứng thư

Related search result for "title-deed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.