Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tiptop
tiptop
['tip'tɔp]
danh từ
đỉnh, đỉnh cao
tính từ
tuyệt diệu, hạng nhất, hoàn hảo
tiptop quality
chất lượng hạng nhất
a tiptop concert
một buổi hoà nhạc hay tuyệt


/'tip'tɔp/

danh từ
đỉnh, đỉnh cao

tính từ & phó từ
nhất hạng, tuyệt mỹ, hoàn hảo
to be in tiptop spirits hết sức vui vẻ
a tiptop concert một buổi hoà nhạc hay tuyệt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.