Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiếp



verb
to procede to receive to transfuse to help, to lend a hand

[tiếp]
động từ
to procede
to receive
to transfuse
to help, to lend a hand



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.