Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thresh
thresh
[θre∫]
ngoại động từ
đập (lúa) (như) thrash


/θreʃ/

động từ
đập (lúa); đập lúa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thresh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.