Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
threescore
threescore
['θri:'skɔ:]
tính từ
(từ cổ, nghĩa cổ) sáu mươi


/'θri:'skɔ:/

tính từ
sáu mươi

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    sixty 60 lx

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.