Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thither
thither
['ðiðə]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tới đó, theo hướng đó, hướng tới nơi đó
hither and thither
đây đó, chỗ này chỗ kia


/'ðiðə/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tới đó, theo hướng đó
hither and thither đây đó, chỗ này chỗ kia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thither"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.