Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thirdly
thirdly
['θə:dli]
phó từ
ba là; ở địa vị thứ ba, vị trí thứ ba


/'θə:dli/

phó từ
ba là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.