Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thereinunder
thereinunder
[,ðeərin'ʌndə]
phó từ
(pháp lý) dưới đây, sau đây


/,ðeərin'ʌndə/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ), (pháp lý) dưới đây, sau đây

Related search result for "thereinunder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.