Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
therapeutic
therapeutic
[,θerə'pju:tik]
Cách viết khác:
therapeutical
[,θerə'pju:tikl]
tính từ
(y học) (thuộc) phép chữa bệnh


/,θerə'pju:tik/ (therapeutical) /,θerə'pju:tikəl/

tính từ
(y học) (thuộc) phép chữa bệnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "therapeutic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.