Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
termini
termini
['tə:minai]
danh từ số nhiều của terminus
như terminus


/'tə:minəs/

danh từ, số nhiều termini, terminuses
ga cuối cùng; bến cuối cùng
(từ hiếm,nghĩa hiếm) mục đích cuối cùng; điểm cuối cùng

Related search result for "termini"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.