Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tepee/'ti:pi:/ (teepee)

/'ti:pi:/

danh từ

lều vải (của người da đỏ)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tepee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.