Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teachableness
teachableness
['ti:t∫əblnis]
Cách viết khác:
teachability
[,ti:t∫ə'biləti]
như teachability


/,ti:tʃə'biliti/ (teachableness) /'ti:tʃəblnis/

danh từ
tính có thể dạy bảo, tính dạy dỗ được; tính dễ bảo, tính dễ dạy
tính có thể giảng dạy được

Related search result for "teachableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.