Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarsi
tarsi
['tɑ:sai]
danh từ số nhiều của tarsus
như tarsus


/'tɑ:səs/

danh từ, số nhiều ttarsi
(giải phẫu) khối xương cổ chân, tụ cốt cổ chân

Related search result for "tarsi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.