Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taroc


/'tærɔk/ (tarot) /'tærou/

danh từ
lá bài
    taroc cards cỗ bài 78 lá

Related search result for "taroc"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.