Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarn


/tɑ:n/

danh từ

hồ nhỏ ở núi

(động vật học) nhạn biển ((như) tern)


Related search result for "tarn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.