Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tannery
tannery
['tænəri]
Cách viết khác:
tan-house
['tæn'haus]
danh từ
xưởng thuộc da


/'tænəri/ (tan-house) /'tænhaus/
house) /'tænhaus/

danh từ
xưởng thuộc da

Related search result for "tannery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.