Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sword-cane
sword-cane
['sɔ:d'kein]
Cách viết khác:
sword-stick
['sɔ:d'stik]
danh từ
cái gậy kiếm (có lưỡi kiếm ở trong)


/'sɔ:dkein/ (sword-stick) /'sɔ:dstik/
stick) /'sɔ:dstik/

danh từ
cái gậy kiếm (có lưỡi kiếm ở trong)

Related search result for "sword-cane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.