Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swooningly
swooningly
['swu:niηli]
phó từ
tắt dần, nhẹ dần (điệu nhạc...)


/'swu:niɳli/

phó từ
tắt dần, nhẹ dần (điệu nhạc...)

Related search result for "swooningly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.