Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweepback
sweepback
['swi:pbæk]
danh từ
(hàng không) góc cụp cánh (máy bay)


/'swi:pbæk/

danh từ
(hàng không) góc cụp cánh (máy bay)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.