Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweep-net
sweep-net
['swi:p'net]
danh từ
lưới vét (lưới đánh cá)
vợt, lưới (để bắt bướm, sâu bộ...)


/'swi:pnet/

danh từ
lưới vét (lưới đánh cá)
vợt, lưới (để bắt bướm, sâu bộ...)

Related search result for "sweep-net"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.