Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweep/swi:p/

danh từ

sự quét

    to give a thorough sweep làm tổng vệ sinh

sự đảo (mắt), sự khoát (tay), sự lướt

    a sweep of the eye sự đảo mắt nhìn

    a sweep of the arm cái khoát tay

đoạn cong, đường cong

    the river makes a sweep to the left sông lượn về phía tay trái

tầm, khả năng

    the sweep of a gun tầm súng đại bác

    within the sweep of the eye trong tầm mắt

    within the sweep of human intelligence trong khả năng hiểu biết của con người

sự xuất kích (máy bay)

mái chèo dài

cần múc nước (giếng)

dải

    a long sweep of meadow một dải đồng cỏ dài

người cạo ống khói

(như) sweepstake

((thường) số nhiều) rác rưởi quét đi

(vật lý) sự quét

nội động từ swept

lướt nhanh, vút nhanh

    eagle sweeps past chim đại bàng vút qua

    his glance swept from right to left anh ta đảo mắt lưới nhanh từ bên phải sang bên trái

    to sweep down on the enemy lao nhanh vào quân địch

đi một cách đường bệ

    to sweep out of the room đi ra khỏi phòng với vẻ đường bệ

trải ra, chạy (về phía)

    plain sweeps away to the sea cánh đồng trải ra đến bờ biển

ngoại động từ

lướt, vuốt

    to sweep the strings lướt ngón tay trên dây đàn

    to sweep one's hand over one's hair vuốt tóc

quét; vét

    battery sweeps the approaches khẩu đội pháo quét tất cả những con đường đi đến

    to sweep the floor quét sàn nhà

chèo (phà, thuyền) bằng chèo dài

(vật lý) quét

!to sweep away

quét sạch

    to sweep away feudalism quét sạch chế độ phong kiến

!to sweep along

cuốn đi, cuốn theo; lôi cuốn

    he swept his audience along with him anh ta lôi cuốn người nghe

!to sweep off

cướp đi, lấy đi

!to sweep round

(hàng hải) quay ngoắt trở lại

!to sweep up

quét lại thành đống

bay cất cánh (máy bay, chim)

!to sweep the board

(xem) board

!to sweep a constituency

được phần lớn số phiếu

!to sweep everything into one's net

vớ tất, lấy hết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sweep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.