Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suspire
suspire
[səs'paiə]
nội động từ
(thơ ca) thở dài


/səs'paiə/

nội động từ
(thơ ca) thở dài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suspire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.