Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suprarenal
suprarenal
['su:prə'ri:nl]
tính từ
(giải phẫu) trên thận


/'sju:prə'ri:nl/

tính từ
(giải phẫu) trên thận

Related search result for "suprarenal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.