Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superstratum
superstratum
[,su:pə'streitəm]
danh từ, số nhiều superstrata
(địa lý,địa chất) tầng trên, vỉa trêntầng trên

/,sju:pə'streitəm/

danh từ, số nhiều superstrata
(địa lý,địa chất) tầng trên, vỉa trên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.