Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supernatural
supernatural
[,su:pə'næt∫rəl]
tính từ
siêu tự nhiên; siêu nhiên, dị thường
danh từ
(the supernatural) cái siêu phàm


/,sju:pə'nætʃrəl/

tính từ
siêu tự nhiên

Related search result for "supernatural"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.