Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supereminent
supereminent
[,su:pə'reminənt]
tính từ
tuyệt tác, siêu việt


/,sju:pə'reminənt/

tính từ
tuyệt tác, siêu việt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.