Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superbus
superbus
[,su:pə'bʌs]
danh từ
xe buýt loại lớn


/,sju:pəbʌs/

danh từ
xe buýt loại lớn

Related search result for "superbus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.