Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sunder
sunder
['sʌndə]
ngoại động từ
phân ra, tách ra, để riêng ra ai/cái gì (nhất là bằng sức mạnh)


/'sʌndə/

ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (văn học); (thơ ca) phân ra, tách ra, để riêng ra

Related search result for "sunder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.