Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
succentor
succentor
[sək'sentə]
danh từ
phó lĩnh xướng (ban đồng ca ở nhà thờ)


/sək'sentə/

danh từ
phó lĩnh xướng (ban đồng ca ở nhà thờ)

Related search result for "succentor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.