Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
submissive
submissive
[səb'misiv]
tính từ
dễ phục tùng, dễ quy phục; dễ bảo, ngoan ngoãn


/səb'misiv/

tính từ
dễ phục tùng, dễ quy phục; dễ bảo, ngoan ngoãn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "submissive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.