Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subcontrary
subcontrary
[sʌb'kɔntrəri]
tính từ
hơi trái nghĩa


/sʌb'kɔntrəri/

tính từ
hơi trái nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.