Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stucco-work
stucco-work
['stʌkou'wə:k]
danh từ
tường trát vữa xtucô, hình đắp nổi bằng vữa xtucô


/'stʌkouwə:k/

danh từ
tường trát vữa xtucô, hình đắp nổi bằng vữa xtucô

Related search result for "stucco-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.