Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
streetcar

streetcar
['stri:tkɑ:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) như tramcar


/'stri:tkɑ:/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe điện ((cũng) tram, tram-car)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "streetcar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.