Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
street orderly
street+orderly
['stri:t'ɔ:dəli]
danh từ
công nhân quét đường (như) street-sweeper


/'stri:t'ɔ:dəli/

danh từ
công nhân quét đường ((cũng) street-sweeper)

Related search result for "street orderly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.