Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stone-cutter
stone-cutter
['stoun'kʌtə]
danh từ
người đẽo dá
máy đẽo đá


/'stoun,kʌtə/

danh từ
người đẽo dá
máy đẽo đá

Related search result for "stone-cutter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.