Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stay-down strike
stay-down+strike
['steidaun'straik]
danh từ
bãi công ngồi, đình công ngồi


/'steidaun'straik/

danh từ
bãi công ngồi, đình công ngồi

Related search result for "stay-down strike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.