Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stash


/stæʃ/

động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cất giấu, giấu giếm (tiền nong...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.